venerdì 24 giugno 2016

Su ziru de su sole

di Teodora Manai

Sas Amministratziones comunales de Bonarcadu, Fordongianus, e Paulle  cun sos ufitzios  comunales e sos ufitzios de sa limba sarda presentant  sa de chimbe ediziones de su prèmiu litteràriu Pàbariu : Acabbadu de imprentare in su mese de Nadale de su 2015 in sa Tipografia  Ghilarzes Ilartzi, Aristanis: publicatzione a incuru de: Annalisa Firinu, Alessandro Martonetti, Silvia Mastinu Giuseppe  Molinu.  Sa giuria de su cuncursu: Antonio Ignazio Garau, (presidente) Gonario Carta, Marco Frongia, Giovanni Mura, pro  sa Sezione II Iscrittores Mannos sèberant: primu premiu: Manai Teodora de Paulle.

(Onni  borta chi su tema est su limbàzu, su zogu  politicu  ch’intrat  in su dirittu de totus sos òminès.  Depimos  essede  su chi semus  e caminàe cun sas arrèghinas  chi s’ant fatu  crèschède!) 


Cando su sole nch’intrat in putzu paret cricande s’essida e non tzapat zassu, ca s’aiat pòtziu nche fuit passau totu intreu. In mesu a sos ziros de sos astros passant sos pentzamentos meos, e podio èssede amezorau meda puru dae cando m’agato in custa presone po àede mortu a pubidda mia a cropos de martzeddu . Pentzo e torro a pentzae…., ma a mime non mi paret de dd’àede fatu custu dannu!

   In domo nche lasso unu pitzinnu de undigh’annos imparis cun sos butinos chi dd’aio comporau po sìghede a pònnede passos; nche lasso sas camisas chi no mi ‘enint prus e paret chi non mi cherzent manch’issas! nche lasso sas mudandas ca inoghe seo bestiu a cadenas de ferru,

 e mi pranghet su coro si pentzo a su ristorante chi est acanta de serrae po neghe mia. Cantos frissiolos e padeddas acarramatzinadas….totus pèrdias! E cussa rata de 30.000  èuros chi at a arribae a fine ‘e mese! Antoni, fizu meu, su mannu si nch’ est andau in ziru a pregontae si calincunu cheret comporae su ristorante, ma chie ddu cròbiat in ogos aiat crèfiu fusilau.

Sa vida de su presoneri est comente cussu sole chi dae mannu ch’intrat in putzu, si faet piticu e morit ca no nde torrat a bessie, e in foras su sole intreu po allirgae cussu mundu chelentosu!

Su manzanu est a pesae a sas chimbe po si bufae una tassa burta de the, medas ti dda pissant a cua, e fintzas cando est saburiu ti paret semper pìssiu. Si ti abbaidant in ogos e ti bient cara de tontu ca portas trempas, bartzos e cambas broddes broddes, sos cumpanzos ti nde faent de ònnia arratza. Una die fuo papande in santa paghe, e tenio apetitu puru, ma sos cumpanzos de sa cella si sunt postos a inghiriadura e m’ant cumintzau a iscoviae ca aintro de su màndigu sas guàrdias nche aiant fatu sos bisonzos issoro, non fuit beru, ma de siguru sa gana de ustae ti passat totu paris! Ieo nàschiu, e babu nariat ca aio pòtziu fàede unu triballu de arricu ca su sole si nche fuit intrau a su putzu e dae cussa die s’abba nche fuit pigada lompinde a s’ùrtimu de cuss’ùrtimu de sos 14, ch’est sinnu divinu de su santu Juanni: Juanni as a pòrrede fàede cosa medas!

Dae sa die medas mi nde funtis solu lòmpias a de suba!

Oe comente totus sas chidas benit a mi cricae unu cunfarde. Ischit ca non creo in custu Deus chi non m’at tratau dae fizu, tando non ddu cherzo arreconnòschere nche a babu.

“Io la voglio aiutare, perché non vuole confessare il fatto?”.

Si fostè est bènniu po comporae bascaràmene cussu seo zeo, ma si est cricande unu delincuente inoghe est prenu, ma funtis a s’àter’ala! Bàndede a foeddae cun Deus e si si betat a surdu comente at fatu cun megus, provet a nche iscotulae carchi martzeddada; si Deus at a mòrrede, fortzis zeo puru apo a àede fatu sa matessi cosa!”.

Su cunfarde est abituau a intèndede sas iscossaduras mias, e puru no nde dd’importat ca sighit a bènnede, azumai ddi praghet a si fàede inzuliae! Donzi borta mi lassat fintzas su giornale e mi ddu lezo ca non cherzo abarrae in segus cun sos contos de sos tempos, ma est unu disisperu, ca mi tzapo in pannos de àteros chi bochint o chi ant bochiu cun sa diferèntzia chi zeo nche seo passau comente un’umbra ca nde seo puliu. No si lezet àteru chi de fusiles, urteddos, punzos,… e torrat fintzas cuddu martzeddu chi cumparit comente su meu, ma est diferente manu, e diferente est sa pubidda, diferente seo zeo, e diferente est su nùmene meu chi nch’istupat disizau dae su crebeddu chi non si ddu cheret ammentae, e a igue cheret semper torrae, a mesu de su sàmbene fuiu a foras de su corpus! Fusiladas mi lompent a crebeddos, pentzamentos bìnchios a pustis torrant a iscapae, zirant nche cuddu sole chi lampat a intro de sas nues burrascosas  bènniu solu po zogae e chi pois torrat a si fuie fintzas chi sas nues pranghent abba.

Cun disizu ispeto a fizu meu e mi dd’apo pentzau prus de sas bortas chi sa die pentzat su sole, prus de sa note chi si faet inghiriae dae sa luna crocada a intro de s’abba de su mare.

Custu fizu mi cumparit comente unu bisu, e mi foeddat impresse e m’apressat po mi nde fàede ischidae.  

“Babu apo tzapau unu martzeddu in suta de sa lavatrice. Babu, babu, babu!”

Dd’iscurto e prus intendo su nùmene babu, babu, prus mi paret de èssede torrau a ddu èssede! Prus tenzo in ogos sos suos, prus mi paret de fàede prànghede sos meos, e intro de issu lezo su disisperu ch’iscossat a inoghe o a igue e tzapat unu bìviu mortu, ca ne zeo ne issu ischimos sartiae po non mòrrede!

Babu babu su martzeddu cuau in suta de sa lavatrice, totu bene bene cuau, est prenu de sàmbene, sas frumigas nche funtis acudias dae suta fintzas a lòmpede a s’incassiadura de su tubu de su motore!”

Ite?! Ite? Su martzeddu, su martzeddu chi at mortu cun sa manu chi non est sa mia?”

“Eia babu!”

“Cuacheddu Antoni, e in logu siguru!”

Dae sa die no isco si tenzo prus prèsiu o puru disisperu, dies meda abarrant de passare in custu logu, ma funtis dies chentze fentana, assicorradas ca inoghe non lompet mancu sole, e totu fintzas a pampa de lughe no est craru ma nieddu.

Antoni nch’est arrennèssiu a pagae sa rata, comente podet àede fatu non dd’isco, fortzis calincunu dd’at àede azudau. 

In custu logu non potzo tènnede a sèberu sas pessonas, ca pentzo chi tenzent totus una neghe e cale siet cussa prus mala solu Deus, cussu Deus chi nch’at a èssede, dd’at a nàrrede.  Ddos cròbio Deus, inue?  In  cara mia sos presoneris, e ddis dromint sos ogos, ddos foeddo e mi siddint sas larvas, su prantu paret biu ma est mortu e s’aiat pòtziu si nche fuit fuiu prus alargu dae issos. Sa calidade de una pessona si cumprendet non solu dae sos ogos ma dae su dossu, ca cando ddu at carchi fàula de ammuntae, s’ammuntorzu non bastat a su letu. E si siddint sas larvas, si serrant s’in prus de sas bortas sos ogos e sas manos non si movent po no iscoviae s’atrupelu chi est a intro de su crebeddu. De 300 chi nche nd’at duos funtis sintzeros. De 300 chi nche nd’at unu pranghet diabereu. Inoghe nche lasso sos crebeddos, nche lasso totu su chi non seo e cussu chi est nche bessit a fura e fortzis sa die chi nch’apo a bessie at a torrae a  èssede ispratu in su filu de su caminu in ue apo a pònnede passu.

Antoni est torrau a mi cricae in custa presone disgratziada, at pòtziu bìede su chi sutzedit a intro, e mi paret un ispantu fintzas a mime chi como nche bivo. Su manzanu passat po totus comente un’ iferru ca si no nche bufas sa prima ustada comente su primu immurzu ti tzacant a punta de pes, e si no nche calas s’impastu de mesudie ti cundint sas larvas comente sos macarrones ca ti ddas pistant a sàmbene. A chena depes papae a mala’oza ca ses zai ischeddau dae sos cropos de su manganello. Mi paret de torrae a intèndede jaju a dighi contaiat, ca su maistu fuit su chi ischiat e a fortza cumandaiat po non si fàede leae binta dae sos pitzinnos. Unu in custu mundu cumandat, sos atros depent sìghede, sa leze est custa e binchet in ònnia zassu e in ònnia logu: logu murru, logu nieddu, bìnnidu o pàschiu chi siat… E como custu mundu fatu in custa manera m’at segau sa matza bene bene, e cherzo cunfessae una cosa ca si aio tentu cussu martzeddu nche dd’aio iscutu a chi naro zeo!

Po su mundu seo andande male chentze pòrrede pausae a de note e prus pagu a intro de custa pàtria pastorigada dae sos bentos ch’iscossant sas naes a bie de campusantu. Apo lassau sa famiglia cun fizos, inoghe apo tzapau sa vida traitora, fardes e amigos odiosos. Bivo  po a tie pubidda pèrdia cun s’arma de su martzeddu t’ant mortu e m’as mortu, m’ant sìghiu nche cane arreiollau, m’ant fatu odiosu prus de su reè, m’ant lassau solu in buca a una tumba chentze pòrrede illonghiae unu peè.

E tantas e pois tantas e prus tantas funtis sas bortas chi sas guàrdias chentze cara chentze conca m’infadant cun sos cropos de fuste, manganello e ònnia arratza de cosa chi si tzapant in manos, e aio crèfiu tènnede cuddu martzeddu po mi pòrrede difèndede, ma non naro po a mime, ma po totu cussos ch’intendo aboghinae a sas oras de su màndigu. Si podio tènnede praghere e disizu de papae, inoghe ch’apo imentigau su disizu de s’aunzu, e nd’est bènniu fortzosu cussu male chi a dighi bies ti faghet mòrrede, e fuo crèfiu èssede mortu po totu cussas bortas chi passat su màndigu! Cuddos pratos saborios funtis ispèrdios in sas dies chi passaio in domo, immentigaos po neghe de custu Deus chi m’at crèfiu infichide in custu iscòlliu

Si abarrat carchi farde in custa vida mia disgustosa e tantu assuta, ca totu m’at abollotau, betadeche una fune in custu logu istranzu de foresteri. S’aperit sa ferida tiranna, m’istrubat su riposu, custu infadu miserinu, cricat e lassat zassu patinde, e mai at a lassae custu infame miserinu!

In custu logu fugitivu m’ant postu sas cadenas e m’ant postu sos craos, po non mi nde pesae e non pòrrede mancu mòrrede. Mi tenent acapiau, e morzo e prus mi cherzo mòvede prus morzo e prus morzo; e in foras sa rica e bella istella, e innotzente su monte ispicat in su cantu mortu de sa gherra. A ogos a su sole cantat po a mie sa Sardigna… e a tie gràtzia, bellesa e gentilesa t’apo semper a seberae fintzas chi apo a campae. In logu nòbile seo nàschiu, in zassu pùdidu nche seo arrutu! In mesu de logu de natura e de fortuna nche seo imbrèghiu, ca crico chelu e terra ònnia manzanu, e at a abrèschede cuddu beranu! E cun sas larvas mias amiro e canto su cantu de su sardu po su sardu: frimade sos tirannos e non amos a torrare prus a peès in terra! Custa tortura po a mime innotzente est una brutura, e zeo intro a una cadena inghiriau a fora dae unu giardinu de mare ch’illonghiat chentze lughe, ispraghet a fora de inoghe, essit a oriente e passat in s’orizonte chi tocat su mare. Sas dies passant non infirtant, non abrusant e s’apitzigant sas penas a su dossu. In fora nche aintro sa gloria isfuriada de sos barones po chi patit sa cundanna e si tenet sa morte. E cal’est sa sentèntzia e su sinnu chi si portat sa Sardigna po sa crupa de èssede nàschia? Neghe innotzente e calunnia inue? Cantu incantant sos firtos bentos chi betant boghe in custa pastura bìnnida, ma ch’at carchi malandrinu chi abrusat sas matas chi pesant a su sole e crocant a sa luna. E sos sardos brigunzosos si cuant sa limba po bìvede menzus a cumandu de àtere, ma morint in coro prisoneris de sos moros ! 

  ……………

Cale siat sa gràtzia, o su dannu no isco, ma oe nche seo in foras, fortzis ca fizu meu dd’at crèfiu. S’avocau at presentau in tribunale su esame de su DNA tzapau in su martzeddu, e cussu no est de siguru su meu!

Como in foras mi paret de cumintzae ater’una fida, est comente chi dda bio dae artu ca mi dda cròbio dae foras, ma mi paret chi non nche potza intrae dae niunu chirru, nche pare a una domo chi abbàdias, ma non ch’intras ca sas craes no nche fichint  in s’istampu. M’ant contau ca est una bisione trota de su chi creio de portae in conca innantis de nche lòmpede in càmera buia. In presone, a nàrrede sa beridade, m’ant fatu s’eletrosciock, non m’ammento nudda, ma fatu fatu mi paret de nch’èssede  torra inie, tando no isco si mi praghiat prus a èssede incadenau in ie o a èssede in foras cun su crebeddu papau!

Ònnia manzanu iscurto s’aurora arta e sonora, prango a pubidda mia e crico sos fizos, crico de bìnchede su chi prima ch’aio pèrdiu e totu in d’una borta cherzo torrae a apretziae s’allirghia e non sa tristura. In chelu tantos astros po me, mi lassant su coro incantau e tenzo passèntzia, sole e istellas faent boghie sos frores, e zeo crico cundanna po sa manu de su martzeddu chi nch’at sicau sa rosa donu de sa vida mia.

Si custu beranu nch’at a passae apo a portae in manos cuddu frore e sa rara e pùdida figura de òmine chi non depet nudda a mime, e chi at a depet totu a su mundu po sos filos de oro chi ddi mancant, po su fragu de issa chi prus ddu torro a intendet prus m’innamoro, po su talentu risplendente chi ddi bessiat in sa forma e s’iscritura de sa limba sarda sua, e est de forte incantu su donu ch’issa teniat po sa natura de sa terra sua! Una terra istimada e apretziada: mirada po tantas gherras, pranta po sas furas, distruta dae sos barbaros; oe sìghia a pàschede dae cussos barones chi nch’aias mandau a s’inferru imparis a su martzeddu chi t’at mortu. T’ant tzintu a ferru, t’ant bestiu a chinisu po èssede aparitzada a su manzanu. Unu manzanu sentz’abrèschida chi non tenet assimizu a niunu. Una  muràglia bestia a perda fata a longhesa de frùmene po non fàede tzampulae sos sardos nàschios  chentze s’istòria de sos babos e pèrdios in sos cunzaos anzenos. Cantu aias crèfiu po custa terra bìnchia dae sos barones! Cantu aias crèfiu po custa limba interrada dae sos merdosos chi non cumprendent, …ca non cumprendent!!! ca non portant solu s’ischina trota! Cantu aias crèfiu po custu mundu chi non t’est mai pràghiu e non t’at mai cumprèndiu? E cantu cherzo zeo po custu mundu chi at leau dae a tie, dae a mie, e dae totus nos!

 Cuddos frores leaos po sos mortos nostos! Oe seo solu a nche ddos pònnede, e oe nch’atzungo sos tuos….eh zeo non cumprendio… “in beranu as andae solu a nche ddos pònnede!” solu seo lòmpiu in cussa tumba! Cun totu sa resone custu mundu si faet cumandae dae sos mìseros chi ant a èssede potentes fintzas a cando su pòpulu at a abarrae dromiu nche innotzente chentze conca chi  pranghet solu po sos frores chi ant a abarrae. Prus nos amos a petire prus s’ant a zae. Cun conca in suta de berrita, cun una e cussa sola s’amus a pònnede de acordu po mirare a su chi cherimos: sa limba, su triballu, s’istùdiu, e s’istipèndiu comente si depet! E po fàede custu nche cheret unu isciòpero zigante comente narias tue: tocat a si nch’abarrare totus in domo, dae su primu a s’ùrtimu, fintzas a cando non si zant su chi cherimos e cussu chi si depent zae ca est roba nosta! Unu isciopereddu de nudda non fàede mòvede e non dispràghede a nemos, ma si totus amos a iscioperae ite at a sutzedet? Chentze sa zente chi triballat comente at a zirae su mundu? E chi ant a chèrrede cumandae custos mìseros tirannos, dae chi ant a papae si totus si nch’ant a abarrae in domo? Ma chi ddu faet su triballu sos chi funtis in artu o sa zente chi faet e faet po custu mundu? E dd’apo cumprèndiu ca m’est lòmpiu a intragnas ca pubidda mia ch’est morta po crupa de sa barra chi betaiat po su chi ddi passaiant in su crebeddu; e tue bella fusti e bella as a abarrae po su chi t’est passau e chi po me at a sighie a èssede presèntzia. Non cherzo prus sìghede a prànghede in subra de una tumba mancari cun frores!    

 …………

Oe zeo  Antoni apresso a babu meu, dd’istringo e dd’inserro in bartzos meos, e prus ddu cròbio mortu, prus dd’aio crèfiu biu, ddu bio bellu, e dae custu amore mi bessit sa cumpassione, nche calamida mi ddu cherzo,  ddu cherzo apitzigae a sa vida mia e bochie sa vida chi mi nche dd’at leau. Cussu nùmene dd’intendo numenau e mi ddu ponzo inue mi croco, nche ddi beto sa neghe e ddi sèbero su zassu prus burtu de s’inferru, inue si prànghede sa pena capitale, inue no nch’at ne clemèntzia ne passèntzia, inue totu est sàmbene, totu est morte, e nudda est frore e ne colore. E po carchi àteru chi cheret passare cussu ziru est totu fogu e totu istrintu, ca babu meu fuit in sas gràtzias mias prus favorias, ca babu fuit lughente sentinella po custa sarda imperadora bandera.

cheriat Zeo nche colloru velenosu e ferenosu cun  sentidu  e sa gana mortale de betare gherra a carchi barone chi mi dd’at mortu, mi dd’at postu in sepultura innantis ch’issu èssede interrau, mi dd’ant postu in ifadu innantis chi cussos bentos fortes dd’aiant lassadu e crèfiu suspirande, ca chi cumandat depet abarrare in suta de terra, e faet  ferenu a pentzae ca a nàrrrede sa  beridade est a abarrare  in suta, e chie invetze abòghinat cun boghe incantadora pintada a arrampos de oro, passat a sos artos chelos serafinos!

A sa prima intrada de su su sole finit su  manzanu de babu meu cun s’artu de su chelu prus trasparente, ch’intrat a suta de custa Sardigna in colore de chelu,  s’isterret sa maritima rivera e sodigant fintzas sos pentzamentos mortos, movent  su passazu arruspiau dae sos presoneris e pastores chi dd’aiant bistu carrande s’aunzu chi sonaiat a intro de sos botos de lama bòdios de late.  Àllidos aposentaos in istrezos burtos e imbodiaos a fura. S’inghìriu chi fatzo po torrae dae sa tumba a sa vida, est  fortzis nche pare a s’arruga de unu chinau mortu bìnchiu dae sa zente chi non passizat prus in cussu caminu. Pauso s’ischina e cantat sa luna, prango e abreschent sas matas ca su manzanu est nàschiu in unu tretu bìnnidu!, e babu nariat ca aio pòtziu fàede amezorae custu mundu catzigau dae sos mannos e arricos carrabusos chi arruspiant su sole  chi intrat e fuit  a su putzu, e s’abba pigat e sighit a lòmpede a s’ùrtimu de cuss’ùrtimu de sos 14, ch’est sinnu divinu de su santu pòpulu liberadore chi at a pòrrede fàede cosa medas!                                                                                              
IL GIOCO DEL SOLE (traduzione dell'autrice)
    Quando il sole finisce dentro il  pozzo disperde la sua luce nel tentativo di imbucarsi verso  luscita,  ma pare non trovare uno sfiato e  se avesse potuto  sarebbe risalito  tutto intero. I miei pensieri seguono il suo gioco, capace di attrarre e abbandonarmi schiaffandomi a terra,  palpeggiandomi  e attraversandomi  con il suo  movimento. Da  tempo  mi trovo in questo carcere perché qualche essenza mostruosa e misteriosa mi imputa lomicidio di mia moglie,  purtroppo  massacrata a colpi di martello. Se lavessi fatto  forse, avrei avuto tutto il tempo di far crescere anche  me stesso!  Penso e poi ripenso.., ma a me non pare di avere compiuto questo crimine! E in questo posto non potrei che peggiorare!
A casa ho lasciato il mio  bimbo di soli  11 anni, insieme alle scarpe  che gli comprai per supportare i passi della sua crescita; lascio le camicie che ora non mi vestono, e pare che non mi vogliano più  neanche queste!  Ci lascio le mutande perché qui sono rivestito con le  catene di ferro. E se dovessi  pensare  al ristorante che sta per chiudere per colpa mia, che disperazione!  Quante pentole e padelle accatastate tutte  volatilizzate! E la  retta da 30.000 che arriverà prima della mia sentenza!  Antonio, il primo dei miei  figli,  girovaga elemosinando lintenzione dei compratori del nostro  ristorante, ma avrei voluto cambiare chi lo guarda dentro gli occhi mostrandogli  disprezzo e compassione! La giornata del carcerato  è come quella di quel sole, che da gigante quale si mostra, simbuca nel pozzo e facendosi minuto ci muore perché  non può più riuscirne, e fuori il sole reale per consolare questo mondo tiepido! La mattina bisogna alzarsi alle 5 per bere una tazza di the sporco, molti te la pisciano di nascosto, e anche quando sembrerebbe saporito, hai la sensazione che sia sempre piscio. Se ti guardano negli occhi percependone faccia  da tonto perché hai zigomi, braccia e gambe afflosciate, i compagni te ne fanno passare di tutti i colori. Ricordo che in uno dei tanti giorni trascorsi in questo posto,  inseguito  dalla   fame divorante  che sentivo,  avrei desiderato divorare perfino  la carta,  e mentre cercavo di addentare qualsiasi cosa avessi davanti,  i miei compagni di cella mi si  accigliarono   intorno per sbugiardare il mio appetito rivelandomi che dentro il pasto le guardie ci avevano fatto i loro bisogni. Non  era vero, ma è pur certo che lappetito ti passa bruscamente. Quando nacqui mio padre  disse a tutti che avrei potuto fare un lavoro da riccone; egli riuscì a leggere il movimento che il sole compì  imbucandosi dentro il pozzo  e colpendo con il suo fascio di luce  il quattordicesimo gradino: lultimo degli ultimi, rappresentante il simbolo divino dellacqua purificatrice.  Mi chiamò  Giovanni  dicendomi riuscirai   ad andare contro la corrente del vento! Da quel giorno:  sono state molte  le correnti  che hanno deviato il mio  percorso!
Oggi come tutte le settimane viene a farmi visita un frate. Sa che non credo in questo Dio che tradendomi, non mi ha trattato come figlio, così non lo voglio riconoscere come mio padre: io la voglio aiutare, perché non vuole confessare il fatto?
Se lei è qui per comprare la spazzatura, quella sono io, ma se in me cerca il delinquente, si volti dallaltra parte , è pieno e sono tutti lì!  Vada a parlare con Dio e se dovesse fingere di esser sordo come ha finto con me, provi a suonare qualche sonata di martello; se Dio volesse morire, forse anchio potrei sperare lo stesso
Il frate è abituato ad ascoltare le mie castronerie offensive, eppure non gli importa, poiché continua ad ascoltarmi, come se ci godesse a farsi insultare da me. Tutte le volte mi lascia il giornale, me lo leggo perché non vorrei rimanere indietro ai tempi della cronaca, ma è un disastro, mi vesto i panni bagnati degli altri che vorrebbero uccidere o che hanno ucciso, ma con la differenza che io ci sono passato come ombra pura, perché sono innocente. Non   si legge  altro che di: fucili, coltelli, pugni e mi ritorna in mente anche quel martello che nellimmagine sembrerebbe il mio, ma è unaltra la mano  che ha ucciso, e diversa è la moglie che  non è la mia;  ad essere diverso sono io, ad essere diverso è il mio nome, io sono un altro  per volere del desiderio del cervello  che non mi  vorrebbe ricordare, eppure va, torna sempre lì nellimmagine del sangue che scappa dal corpo morto! Il mio cervello è bombardato dal rumore delle fucilate, pensieri inizialmente abbattuti, si rialzano, rivivono, girovagano come quel sole che fulmina dentro le masse  burrascose comparso solo per prendersi gioco del mondo poi, stancatosi di giocare  scompare  alla comparsa del pianto delle nuvole.
Attendo la venuta di mio figlio con ardente desiderio, lho immaginato più delle volte che il giorno pensa lattesa della luce del sole, più della notte che si fa  coricare  dalla luna riflessa dentro lacqua del suo mare.
Mio figlio mi compare come in sogno, mi parla frettolosamente, mi allaccia alle sue braccia per farmi rinvenire:
babbo ho trovato un martello sotto la lavatrice, babbo, babbo,babbo!
Lo ascolto e mentre ascolto il ripetere del nome: babbo babbo, più ho limpressione di esserlo. Più incrocio i suoi occhi, più ho limpressione di far piangere i miei, e dentro di lui leggo la sua disperazione, che scansa un po qua e un po là finchè non trova un bivio morto, perché ne io ne lui riusciamo a scappare per non morire.
babbo babbo, il martello, nascosto sotto la lavatrice, ben bene nascosto; è sporco di sangue, le formiche lo hanno avvolto passando da sotto lincasso del tubo del motore
cosa? cosa? Il martello, il  martello che ha ucciso con la mano che non è la mia?
si babbo
nascondilo Antonio! Ed in un posto ben sicuro!
Dal giorno non saprei riferire se sentirmi più euforico o disperato, in questo posto rimangono da passare ancora tanti giorni, ma sono giorni senza una finestra ed  appassiti poiché qui non lampeggia  manco il sole, e tutto anche con il lume della luce, non è chiaro, ma sempre scuro.
Antonio è riuscito a pagare la retta, come abbia fatto non saprei, forse qualcuno potrebbe averlo aiutato. In questo posto non posso scegliermi le persone, penso che tutti abbiano in sé una qualche colpa, e quale sia quella più grave, solo Dio potrebbe saperlo: quel Dio che potrebbe esserci perché esiste.   Osservo , rifletto Dio!,.. dove?   Innanzi a me i detenuti che mi sembrano spenti,   gli si addormentano gli occhi,  parlo loro, ma  si sigillano  perfino le labbra, il loro pianto sembrerebbe vivo, ma invece è morto e se questo avesse potuto sarebbe scappato il più  lontano possibile anche da loro. Il valore di una persona si capisce, non solo dai suoi occhi, ma anche dal suo portamento.  Nessuna  coperta potrebbe bastare a qualsiasi letto, quando si vorrebbe coprire una bugia! . allora le  labbra si chiudono, gli occhi il più delle volte sbattono, le mani non si muovono per poter mascherare lagonia presente nel cervello. Tra i 300 che ci sono, 2 potrebbero essere sinceri. Tra  i 300 che ci sono cè ne uno che piange davvero. Qui ci lascio i miei pensieri, ci lascio tutto quello che non sono e quello che è reale scappa di nascosto, e forse il giorno che uscirò potrò sventolare come sentendomi steso al filo del cammino su cui  potrò passare.
Antonio mi ha ricercato in questa prigione disgraziata, ha potuto vedere quello che succede qui, e  sembra inverosimile anche per me che adesso ci vivo dentro. La mattina passa per tutti come un inferno perchè se non ti bevi il primo sorso così come, la merenda, ti colpiscono con le punte dei piedi, e se non ingoi limpasto del pranzo ti condiscono le labbra come i maccheroni poiché te le pestano fino a farle sanguinare. A cena devi mangiare per forza, essendoti già assuefatto dai colpi del manganello. Ho limpressione di risentire nonno mentre raccontava che il maestro dovrebbe essere   colui  che sa tutto , e riuscire  ad essere  assertivo  e ed aassumere il comando  con forza autoritaria, in modo tale da non farsi sconfiggere dai bambini. In questo mondo ciascuno vorrebbe comandare per non essere sconfitto, mentre gli altri dovrebbero necessariamente  solo  obbedire.  Questa  è la legge che vince in ogni circostanza, in ogni luogo: posto pulito, posto sporco, posto vergine o contaminato che sia………E adesso questo mondo fatto in questo modo mi ha rotto le scatole ben bene, e voglio confessare una cosa perché se avessi avuto quel martello lavrei picchiato su chi dico io!
Per colpa del mondo sto finendo male senza poter più riposare la notte e ancor meno  dentro questa Sardegna pascolata  dai venti che squarciano i rami delle vie del camposanto. Ho lasciato la famiglia, con figli, qui ho trovato la perduta via (traditrice) ,fratelli e amici odiosi. Vivo per te moglie ,  scomparsa  con larma di quel martello con cui ti hanno ucciso pestando anche me,  mi hanno seguitato come cane in pena, mi hanno reso odioso più del superbo dei regnanti, non posso più allungare neppure un piede, mi hanno lasciato solo innanzi allimboccatura di una tomba.
Tante e ancora tante e ancor di più, sono quelle volte in cui le guardie impersonali, senza un viso, una testa mi torturano con i colpi di manganello,  bastone, o qualsiasi oggetto gli capiti tra le mani, e avrei voluto avere quel martello per difendermi, non parlo per me stesso, ma per tutte quelle voci che sento urlare e supplicare durante le ore del pasto. Se pure avessi avuto il piacere e il bisogno di mangiare, qui ho scordato quel desiderio, ed è arrivato prepotentemente quel malessere che quando riconosciuto ti fa morire, e mi sarei voluto morto per tutte quelle volte che passano il pasto! Quei piatti squisiti sono rimasti tra i  giorni che trascorrevo a casa, persi nelloblio per colpa di quel Dio che mi ha voluto gettare in questo scoglio. Se dovesse restare qualche fratello in questa mia vita disgustosa e tanto asciutta perché  tutto mi rivolta, issate   una lunga  fune per me, affinchè giunga in questo luogo distante abitato da forestieri. La  ferita tiranna si apre, mi impedisce di riposare, questo affanno miserino,  mi riscova  perfino abitando il mio intimo  posto sofferente!
In questo posto fuggitivo mi hanno incatenato e trafitto con i  chiodi, perché non potessi più rialzarmi e non aver la forza neanche più di poter morire. Mi tengono contenuto, e muoio, e più vorrei muovermi, più vorrei morire; invece fuori una meravigliosa stella e una montagna che spunta innocente per tuonare il suo canto annunciando la morte della guerra.  Di fronte al sole la Sardegna canta per mee a te grazia devozione ti riserberò sempre fino allultimo dei miei giorni. Sono nato in posto lodevole, ma sono caduto in uno spazio putrido! Disperso e intrufolato in mezzo a un fortunato pezzetto di verde, cerco sole  e terra ogni mattina: risorgerà quella primavera! E con le sole mie labbra ammiro e canto il canto del sardo per i sardi:  fermate i conquistatori perché smetteremo di essere i loro servi, e  prigionieri nelle nostre terre!  Per me che sono innocente questa è una tortura, una bruttura, mi ritrovo  avvolto da una catena, circondato dallesterno di un immenso giardino che si allunga senza luce e fuori da qui sa spumeggiare come il mare, esce ad oriente, passa per lorizzonte spuntando sul mare. I  giorni passano, non si freddano, non bruciano, mentre le mie pene mi si appiccicano al corpo. Fuori come dentro la gloria  autoritaria dei baroni contro chi patisce la condanna e si tiene la morte. E qual è la sentenza e il destino che si porta la Sardegna come colpa di esser nata isola? Chi ha gettato questa calunnia? Dovè la colpa innocente? Quanto incantano  i venti freddi che gettano voce in questa terra dal pascolo verde, ma cè qualche malandrino che sa bruciare le piante che si levano al sole e si coricano alla luna. E i sardi vergognosi e miserini si nascondono la lingua per meglio vivere al  servizio degli altri,  ma intanto fanno morire il loro cuore ormai imprigionato dallo straniero!
…………
Quale sia la grazia, o la delusione non saprei, ma oggi sono fuori, forse perché mio figlio lo ha voluto. Lavvocato in tribunale ha presentato lesame del DNA trovato sul martello, e quello non è di sicuro il mio!
Fuori ora mi sembra di iniziare unaltra vita, è come se la osservassi dallalto, poiché guardandola dal di fuori ho limpressione di non poterci entrare in nessun modo, come se osservassi una casa ma non riuscissi ad entrarci perché la chiave non trova la sua toppa. Mi hanno raccontato che questa è una visione distorta di ciò che credevo  potessi aver in testa prima di finire in camera buia. Per dire il vero in prigione mi hanno fatto leletrosciok, non ricordo nulla, ma ogni tanto ho limpressione di essere nuovamente lì, quindi non saprei dire se  volessi  essere ancora incatenato lì, o qui fuori, ma con il cervello pappato.!
Ogni mattina vedo laurora e ascolto il suo silenzio, piango mia moglie, cerco i miei figli cerco di vincere su quello che prima avevo perso. E  tuttin un boccone voglio nuovamente apprezzare la  felicità e non la disperazione. Nel cielo tanti segni  per me, lasciano il mio cuore estasiato, riesco a portare pazienza, sole e acqua  fanno crescere i fiori, eppure ancora combatto con le stesse parole con cui combatteva la mia rosa appassita: abbattuta con larma di un martello.
Se questa primavera dovesse passare riuscirò a portare in mano quel fiore e la rara e putrida figura delluomo che non deve nulla a me, ma tutto deve, dovrà al mondo per i fili doro che gli mancano, per il suo profumo, che più sento più mi fa innamorare. Per il suo talento risplendente che le era proprio nella forma e nella scrittura della sua lingua sarda, ed  era  incantevole il dono dellamore che lei aveva per la natura e la sua terra! Una terra stimata e apprezzata: ammirata per le tante lotte, pianta per i furti, distrutta dai baroni, oggi seguitata ad esser deturpata da quei baroni che avevi condannato, e che da oggi io  continuerò a dannare , insieme al martello che ti ha ucciso. Ti hanno fiorita in ferro, ti han vestito di cenere per essere apparecchiata al mattino. Una  mattina senza alba priva di nessuna somiglianza. Una muraglia vestita di pietra dalla lunghezza di un fiume in modo da non permettere la penetrazione dei sardi nati privi della storia dei padri e persi nei campi stranieri. Quanto avresti voluto per questa terra vinta dai baroni! Quanto avresti voluto per questa lingua sotterrata dai merdosi che non comprendono,.perchè non comprendono!!! Non hanno solo la schiena storta! Quanto avresti voluto per questo mondo che non ti è mai piaciuto e non ti ha mai capito? E quanto voglio io,  per questo mondo che ha preso da te, da me, e da tutti noi!
Quei fiori portati per i nostri morti! Oggi li allestisco da solo, e devo aggiungere i tuoi..io non capivo.in primavera dovrai andare da solo ad adornare  Sono giunto in questa tomba con la compagnia di me stesso,.arrivandoci col pensiero della mia ombra! Con tutte le ragioni di questo mondo, questo si fa comandare dai miseri che riusciranno ad avere potere finchè il popolo seguiterà a dormire come uno stupido senza testa, che potrà piangere solo per i fiori che resteranno. Più noi riusciremo a chiedere, più ci daranno. Con il cappello in testa, con la sola testa ci potremmo mettere daccordo per mirare a quello che vorremmo avere:  la lingua, il lavoro, lo studio, e uno stipendio decente!  Ma per ottenere questo ci vorrebbe uno sciopero di massa, uno sciopero bianco come indicavi tu: bisognerebbe scioperare tutti!  dobbiamo restare a casa tutti quanti: dal primo lavoratore fino allultimimo , in modo da spegnere tutte le lampadine  finchè non ci daranno ciò che vogliamo e quello che per forza è un nostro diritto avere e ricevere! Uno sciopero da 4 soldi non danneggia e dispiace a nessuno, ma se tutti dovessimo scioperare cosa succederebbe? Senza il popolo che lavora come girerebbe il mondo?  A chi crederebbero di comandare questi miseri tiranni, da chi potrebbero accaparrare se tutti dovessero restare a casa? Ma chi lo progetta il lavoro e il mondo,  quelli che stanno ai vertici, o il popolo che fa e fa e fa e rifà allinfinito per questo mondo?   Mia  moglie è morta a causa delle parole  scomode dettate da ciò che pensava il suo cervello;  per colpa di quel qualcuno che vuole spegnere il nostro sole  esistenza del mio presente,  un  sole  che  rimarrà per leterno scivolare del nostro essere. Non voglio più piangere sopra una luce spenta,  nonostante illuminata dai lumi!  
…………
Oggi io Antonio abbraccio mio padre, me lo stringo e lo ingabbio tra le mie braccia, e più lo guardo morto, più l’avrei ridesiderato vivo, lo vedo bello, e da questo amore mi nasce la compassione, me lo voglio attirare come calamita, me lo voglio attaccare alla mia vita e vorrei uccidere la vita di chi me lha tolto. Quel nome lo sento nominare e lo dispongo dove dormo, gli addosso la colpa e gli riserbo lo spazio più sporco dellinferno, dove si piange la pena capitale, dove non esiste ne clemenza ne pazienza, dove tutto è sangue, tutto è morte, nulla è fiore  e né colore. E per qualche altro che volesse passare quel giro avverto chè tutto infuocato e stretto, hanno spento la luce di mio padre, lui  godeva delle mie  più devote ammirazioni.  Era  il piccolo sole della nostra  bandiera sarda. Mi sento come  serpente velenoso e con il  sentimento rabbioso e la voglia mortale di fare la guerra a qualche barone che me lha ucciso, me lo ha sepolto prima che lui volesse esser sotterrato, me lo hanno posto in disgrazia prima che questi venti violenti lavessero  preso con loro e lavessero  abbandonato  sospirante.  Allora:  chi combatte  resta sotto terra?  Fa  diventare rabbiosi  constatare  che  combattere una propria verità  significhi pagarla cara;  altra destinazione invece sembrerebbero ricevere coloro  che  sbraitano  con voce incantatrice e dipinta con ramoscelli fasulli  doro, capaci di   oltrepassano  i cieli serafini!Alla prima comparsa dellalba si spense la mattina di mio padre,  si interruppe con il cielo più trasparente, il sole entrò da sotto questa Sardegna in colore di cielo, distendendosi  nella riviera marittima. Seguitarono anche i pensieri sepolti,  smuovendo  i gironi sputati dai miseri  e dai pastori che videro sé stessi trasportare e  trascinare il sapore del pasto sonante allinterno dei recipienti di lama.  Questi  si trascinavano  ancora gli aliti appesantiti apprezzati dai loro padroni intenti a riempire i  recipienti sporchi  di latte svuotati con inganno. Il giro che faccio per rientrare da un sepolcro alla vita,  forse potrebbe essere simile allo spazio di  un vecchio vicinato, ora scomparso abbattuto dalla gente che non nasce e passa  più per quella via. Mi riposo la schiena, mentre canta la luna, piango,!............ poi resuscitano le piante poiché il mattino è nato in uno spazio vergine e verde! Mio padre disse  che avrei potuto regalare a questo mondo unidea migliore, forse anchio come lui detesto  quei ricconi scarabei  che passeggiano sul mondo calpestandolo, capaci di svuotarci  dentro lacqua del pozzo. Alla comparsa del sole che  brilla sullultimo gradino fiorirà  una qualche resistenza  per poter  lavare e  rinnovare  il nostro stile di vita!

16 commenti:

 1. E’ difficile leggere il sardo per chi da sempre ha parlato e letto italiano; io per primo. E’ difficile perché non devi leggere com’è scritto, è necessario pensare in sardo e devi stare attento agli accenti. E’ però, più difficile scrivere in sardo, è necessaria grande cultura, studio e assuefazione. Per questo motivo è necessario sforzarsi e leggere, per dare il giusto merito a chi ha scritto. Questa è la ricompensa che si aspetta chi scrive, di esser letto. La sonorità di certi modi di dire non possono esser resi in italiano, ecco perché non dobbiamo cadere nella tentazione di saltare a piè pari lo scritto sardo per scivolare sulla ben più liscia superficie della lingua italiana. E’ proprio in quella apparente ruvida superficie del sardo che sta la ricchezza di questa lingua.
  Leggere il sardo ti riporta indietro nel tempo. Questa è l’emozione che senti, tu che ormai non parli più con nessuno con la lingua dei tuo genitori e tu, io, che non l’abbiamo seriamente parlato, nel ricordare quel bel passato.

  RispondiElimina
 2. Grandissima Teodora, il racconto non è solo bello, è profondo, eccezionale. Dopo averlo letto ho capito perchè ha meritato il primo premio! un abbraccio.

  RispondiElimina
 3. Certo che è stata brava la Teodora Manai, con questo racconto quasi inclassificabile che muove da immagini surreali e svicola su metafore, scenari che richiamano un neoromanticismo, quasi un decadentismo, nella prospettiva disperata del sempre ripetuto "vorrei, ma non posso", che si stempera e si conferma nell'attaccamento alle persone e alle cose (personificate anch'esse) che non riescono a essere viste se non con gli occhi del cuore.
  Non ti nascondo, senza scusarmi per questo, che l'autrice si è sforzata per niente per "socializzare", si diceva una volta, la sua scrittura che, pur efficacissima, pare destinata solamente al proprio vicinato.
  Infine, se quelle due frasi fra parentesi poste prima del racconto rappresentano il giudizio della giuria del premio, non nascondo la mia meraviglia, coniugata a una grande perplessità, per quelle due parole che sono scritte con due accenti, di cui uno vorrebbe essere tonico e l'altro grafico. Oppure sono ambedue grafici, non potendo essere tonici in due?
  Come mai allora si vedono trisillabi senza l'accento?
  Come diceva una popolare canzone dei Ricchi e poveri: Che confusione! Sarà perché ti amo (lingua sarda)?
  Oppure ha ragione il rapper Moreno che dice: Che confusione intorno a me, è quasi come dopo una bomba (la LSU e la LSC?). Sono in stato confusionale,...

  RispondiElimina
  Risposte
  1. Francu, penso che al di là degli accenti più o meno giusti, ognuno di noi debba leggere il sardo con la memoria della propria parlata, diversa da paese a paese.
   Benché la parlata di Paulilatino non sia quella delle mie radici, nel leggere il racconto ho trovato similitudine nei modi di dire, benché con parole diverse… ed è lì che l’emozione di frega.

   Elimina
 4. Stai parlando del racconto o di quello che pare il giudizio della giuria?
  I doppi accenti non li ho visti nel racconto.
  Vedo poi che hai una regola, o forse solamente un consiglio, per come si debba leggere il sardo.
  Secondo me, hai fatto il passo più lungo della gamba.

  RispondiElimina
  Risposte
  1. Sto parlando dell'emozione che ho sentito nel leggere in sardo, con difficoltà devo ammeterlo, ma traducendolo mnemonicamente nella mia parlata.

   Elimina
 5. per i due accenti nelle parole tra parentesi ritengo che si tratti di un errore di digitazione, è accentata al posto di e senza accento, ciao francu

  RispondiElimina
  Risposte
  1. Ma sì, diciamo che si tratta di un "errore di stumpa"!
   Ciao, Piero.

   Elimina
 6. Ciao grazie a tutti, ho apprezzato con piacere la vostra critica; vorrei puntualizzare che i doppi accenti all'interno delle parentesi, sono dovuti ad una mia svista, ed il contenuto si riferisce ad un mio commento che, giustamente potrebbe essere considerato irrilevante e superfluo. A presto!

  RispondiElimina
 7. Anche io,come il signor Angei,ho provato una grande commozione nel leggere in limba e tutto non ho capito ma non leggerò la traduzione perché sa limba sarda è molto più significativa ed efficace.

  RispondiElimina
 8. grazia ha centrato un punto essenziale che contraddistingue la nostra lingua dall'italiano, infatti in sardo esistono frasi e concetti che in italiano non hanno la stessa efficacia linguistica; allo scopo di effettuare una traduzione corretta occorre rendere i concetti in italiano con altre parole, modificando la traduzione letterale, e a volte non basta, l'effetto di certi discorsi rende comunque meglio in sardo che non con altre parole in italiano.

  RispondiElimina
 9. Io il sardo, niente; gli accenti meno (se mi interrogasse Francu andrei dritta dietro la LIM), ma il racconto mi è piaciuto molto. Teodora non ti sapevo così "pasionaria"! perchè sbaglio o è anche una sveglia questo racconto all'apparenza surreale? anzi una campana

  RispondiElimina
 10. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

  RispondiElimina
 11. Quando sulla prosa sarda sapremo fare una 'critica' con gli strumenti propri della critica e non con le 'impressioni' allora faremo un bel passo in avanti nel creare una prosa della lingua sarda 'consapevole' e 'moderna'. Niente severità dunque, ma solo comprensione per tutti coloro che adoperandola compiono fatiche personali che chiunque può capire. Per anni mi sono interessato della prosa sarda e non della poesia (che ha ben altra tradizione d'uso) perché sono del parere che sarà (se sarà)la prosa letteraria quella che potrà salvare il sardo dall'estinzione Detto ciò mi sembra di poter dire che la giuria del premio ha visto bene: è un racconto originale, scritto con grande proprietà della lingua, molto controllato circa il suo svolgimento.
  Forse non è neppure un 'racconto', unu 'contu' secondo il concetto che di esso abbiamo in Sardegna, ma qualcosa di altro. C'è persino qualcosa che non riesco a definire quanto a 'genere'. E' il 'surreale' di Aba con tinte di chiaro furore identitario che forse andrebbero amalgamate meglio nella trama della composizione. Ma qui mi fermo. Ci vuole, per tutta la produzione in prosa in lingua sarda, una ricognizione a trecentosessanta gradi per capirci qualcosa. A partire dalle suggestioni e dai modelli, interni ed esterni, che ci sono e che 'dettano'. Ma la 'critica' dei critici ( per altro rarissimi)di chi parla sempre e sempre? Di Benvenuto Lobina. Purtroppo le cose stanno così. Ma dell'argomento si parlerà in un prossimo convegno dove saranno gli scrittori di prosa a dire la 'loro' e a illuminare un aspetto della letteratura sarda (perché tanti romanzi e tanti racconti in limba?)su cui non si è ancora indagato. Speriamo che in quell'occasione Teodora (Dorina)possa, assieme a tanti altri, chiarirci le idee sul perché ( e sul come) si scrive in sardo.

  RispondiElimina
 12. Scrisse Cicitu Masala - ancora nel 1996, anche se lo andava ripetendo dagli anni '70 - nella prefazione al mio primo romanzo, che uscì in due separati volumi, uno per il sardo e uno per l'italiano, anche se l'editore coraggiosamente li incellofanò per venderli insieme: "... durante la lettura parallela delle due versioni, ci accorgiamo che il divario fra i due idiomi diventa discrasia linguistica. Se, poi, teniamo presente che l'ambiente del libro è il "mondo contadino", ci rendiamo conto che la lingua sarda è chiaramente più stimolante e pregnante della lingua italiana: insomma, la lingua del grano e dell'erba ha maggiore carica semantica della lingua del petrolio e del catrame. In fondo, una volta tanto, la lingua dei vinti sconfigge la lingua dei vincitori".

  La lingua sarda, appunto, ha maggiore “carica semantica” quando si parla di cose sarde, così come Piero ha detto e tutti sappiamo per esperienza.

  Ho fatto notare alla signora Teodora il fatto di aver tentato sforzo alcuno per rendere più leggibile la sua scrittura a chi paullese non è: per fare solo un esempio, in cosa si sminuisce il racconto se al posto di “essede, sighide, ponnede, faede, ecc. per farla breve” poi tradotti in “essere, continuare, mettere, fare, ecc.” avesse scritto un più generalizzato “essere” o “essiri” o anche il sincopato “essi'” e così via?
  Se poi nella parlata paesana s'incontra qualche simpatica particolarità, essa può benissimo trovare spazio nel discorso diretto, mentre nel corpo del racconto serve avere rispetto per la lingua sarda, e della sua tradizione scritta secolare, in maniera direttamente proporzionale all'amore che nutriamo per essa.
  Se poi mi dirà che si tratta ancora di sviste ortografiche o di battitura, allora le consiglio di farlo leggere a qualcuno che le sappia chiedere conto del motivo di tale grafia, se un motivo è sottinteso.

  Mi sono soffermato tanto a commentare solo perché il racconto mi piace, come ho già detto.
  Credo pure che si preferisca che le cose che ho da dire non le dica quando l'interessato non può sentire, perché non sarebbe più una discussione, ma solo malevoli e sleali esternazioni che rasentano la calunnia.

  RispondiElimina
 13. MI FA PIACERE CHE IL MIO RACCONTO SIA PIACIUTO; IO HO UTILIZZATO IL PAULESE, SEMPLICEMENTE PERCHE' IL CONCORSO A CUI HO PARTECIPATO NON IMPONEVA IL RIGIDO RISPETTO DELLE NORME CONTENUTE NEL BANDO, OVVERO: CIASCUN CONCORRENTE POTEVA UTILIZZARE LA VARIANTE LINGUISTICA CHE PREFERIVA. SE IL BANDO DEL CONCORSO MI AVESSE POSTO DEI LIMITI, SICURAMENTE MI SAREI ATTENUTA AI CANONI DI SCRITTURA IMPOSTI. PROPORRE UN RACCONTO, MEDIANTE L'UTILIZZO DI CODICI LINGUISTICI RICONOSCIUTI UNIVERSALMENTE, LO AVREBBE RESO PIU' ACCESSIBILE, MA IN QUESTO CASO IL MIO INTENTO ERA ANCHE QUELLO DI RIBADIRE L'IMPORTANZA (DA NON SOTTOVALUTARE) DELL'UTILIZZO DELLE DIVERSE VARIANTI, ALMENO IN QUEI CASI IN CUI CIO', PER FORTUNA, E'ANCORA PERMESSO. TUTTAVIA RICONOSCO L'IMPORTANZA DI QUANTO SIA NECESSARIO UTILIZZARE UNA LINGUA SARDA DI TIPO " UNIVERSALE:" LOGUDORESE O CAMPIDANESE CHE SIA.

  RispondiElimina